Huurdersvereniging
Landsmeer, gevestigd aan Lepelaarstraat 2 1121 VW Landsmeer, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.huurdersvereniging-landsmeer.nl

Lepelaarstraat 2 1121 VW Landsmeer.

Tel: 0204821797

Rita Wals is Penningmeester
en de Functionaris voor gegevensbescherming van Huurdersvereniging Landsmeer. Zij
is te bereiken via jan.rita@kpnmail.nl

Persoonsgegevens
die wij verwerken.

Huurdersvereniging Landsmeer verwerkt uw persoonsgegevens
doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons
verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:

- Voor- en
achternaam.

- Geslacht.

- Adresgegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die
wij verwerken.

Onze
website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16
is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een
minderjarige, neem dan contact met ons op via jan.rita@kpnmail.nl, dan
verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag
wij persoonsgegevens verwerken.

Huurdersvereniging Landsmeer verwerkt uw persoonsgegevens
voor de volgende doelen:

- Het
afhandelen van uw betaling.

- Verzenden
van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

Geautomatiseerde besluitvorming.

Huurdersvereniging Landsmeer
neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten
die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een
mens (bijvoorbeeld een medewerker van Huurdersvereniging Landsmeer) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Huurdersvereniging Landsmeer
bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Huurdersvereniging Landsmeer
verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering
van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij
gebruiken.

Huurdersvereniging Landsmeer
gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw
persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u
het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken
of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Huurdersvereniging Landsmeer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die
wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie,
verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar jan.rita@kpnmail.nl. Om er zeker van te zijn dat
het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Huurdersvereniging Landsmeer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid
heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-m...

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Huurdersvereniging Landsmeer
neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens
niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact
op met ons contact formulier of via jan.rita@kpnmail.nl.

Aldus opgemaakt te Landsmeer d.d.
26-5-2019.

H. Dil.

Patrijzenweg 5 1121 EX
Landsmeer..

Toenmalig:
Secretariaat Huurdersvereniging
Landsmeer. (HVL).