De “Oude Keern”.

.

In dit verslag informeren we u over de voortgang voor wat betreft de bouwplannen op dit terrein.

Historie.

Een flink aantal jaren geleden heeft de HVL vastgesteld dat er te weinig seniorenwoningen zijn. 

We hebben over dit onderwerp gesproken met de gemeente en Eigen Haard (EH).

De seniorenwoningen aan de Fazantenstraat zijn inmiddels ook al weg. Door de ligging en het slechte onderhoud werden deze woningen gekwalificeerd als niet geschikt.
Inmiddels zijn daar andere eengezinswoningen gekomen. Mooie woningen.
Maar geen andere seniorenwoningen zijn er voor terug gekomen.


De HVL heeft aan Eigen Haard (EH) wel steeds andere terreinen als alternatief aangegeven.

Denk hierbij aan het voormalige “Vitaminebron” terrein en het van de ”Acker” terrein.
Helaas bleef het bij een tip geven, we hebben nooit gesproken over concrete plannen.

Waar wij ook jaren over spreken is het terrein bij de “Oude Keern”.

In o.a. het tripartite overleg, het overleg samen met de gemeente en Eigen Haard, werd hier steeds enthousiast op gereageerd door deze partijen.
In 2020 werd de HVL tijdens een regulier overleg geïnformeerd dat na een onderzoek door EH en Rochdale, de beide verhuurders op dit terrein, geen verdere stappen zouden nemen.
Als reden werd aangevoerd dat op dit terrein te weinig woningen zouden kunnen komen en daarom een te groot verlies geleden zou worden, ongeveer 3,5 miljoen.
Op inhoudelijke vragen van onze kant werd niet ingegaan. Niet op de onderliggende uitgangspunten noch op de berekeningen.

De gemeente Landsmeer leverde ook geen enkele informatie.
Tijdens volgende overleggen hoorde we nog dat m.n. Rochdale niet wilde.

Op onze opmerking om dan eens te onderzoeken of het mogelijk zou zijn de alleen zeggenschap over dit terrein
te verkrijgen door b.v. een flat in Amsterdam te ruilen voor het pand en de grond van Rochdale werd niet gereageerd.

Later hadden we een gesprek met de RekenKamerCommissie (RKC) van de gemeente Landsmeer over het onderwerp
“Sociale huurwoningen” in Landsmeer.
Tijdens het gesprek hebben we ook gesproken over de gebeurtenissen van de Oude Keern.


Actualiteit.

De RKC heeft via de gemeente de onderbouwing gekregen en een onderzoek gedaan. Vervolgens hebben ze vastgesteld dat deze berekening zeer merkwaardig was. De gemeenteraad, m.n. Groen Links en partij Hop/Honing, zijn vervolgens met deze uitkomst aan het werk gegaan. Inmiddels is het een onderwerp dat gemeenteraad breed bezig houdt.
Ook de HVL zelf heeft de politiek via een brief op de hoogte gesteld van onze visie over deze zaak.
Behalve GroenLinks en Hop/Honing hebben de partijen, helaas, geen contact met ons gezocht.

Gelukkig door RKC heeft het onderwerp de ”Oude Keern” weer volop aandacht.

Dit werd duidelijk door een motie van de VVD tijdens een Raadsvergadering en het agenderen van een bespreeknotitie door GL en Hop/Honing.
Tijdens een commissievergadering van de Raad werd deze bespreeknotitie besproken en heeft de voorzitter van de HVL ingesproken. De uitkomst is dat de verhuurders tijdens een bijeenkomst de Raadscommissie gaat informeren. De RKC is hier ook bij aanwezig.

 

De Raad en de RKC zijn inmiddels door Eigen Haard en Rochdale, de verhuurders en eigenaren, geïnformeerd.

De HVL was voor deze bijeenkomst niet uitgenodigd dit terwijl we toch partij zijn in dit gebeuren. Dit vinden we merkwaardig en veroorzaakt de nodige vraagtekens.   ?????????????????

Na een uiteenzetting door de verhuurders en wijze waarop ze de  berekeningen hadden uitgevoerd bleef de conclusie dat het onuitvoerbaar was.

De opmerkingen van de raadsleden en de RKC leverde geen verandering van standpunt van de verhuurders op.

Het was opvallend te zien met welk gemak de wethouder mee ging met het standpunt van de verhuurders. Daar hebben de huurders in Landsmeer dus NIETS aan.

 

Opvallend was de opmerking van RKC: De door de verhuurders gebruikte reken methodiek is zo vreemd dat er feitelijk niets meer mogelijk is aan verdichting in Landsmeer.

 

Inmiddels is de HVL geïnformeerd over 3 mogelijke plekken in ons dorp waar verdichting zou kunnen plaatsvinden. Over de uiteindelijke keus van Eigen Haard en de gemeente heeft de HVL advies recht. Dit advies is inmiddels gevraagd door EH. Bij de advies aanvraag was geen enkele onderbouwing en liet ook nog vele zaken onbesproken. M.a.w. een en al onduidelijkheid behalve de plek die EH voor ogen heeft. We konden op deze gronden dus geen advies geven.

 

Er zijn inmiddels Gemeenteraads verkiezingen geweest en door de uitslag komt er een heel andere raad. We hebben via de griffier alle partijen geïnformeerd en hopen ook via de politiek de broodnodige steun te krijgen om de plannen aan te passen en te beginnen met de "Oude Keern".

 

30 September 2022.

 

Na vele maanden is er voor de Gemeente Landsmeer een nieuw college gevormd.

Het college bestaat uit de volgende partijen: Lokaal Landsmeer, Groen Links, CDA en Positief Landsmeer. De wethouders zijn Mw. Breij van Positief Landsmeer, Mw. van Boeijen van Groen Links en Dhr. Heinrich oorspronkelijk VVD.

De HVL verwachtte dat door deze verandering van politieke partijen die het college vormen er een nieuwe kans zou ontstaan voor het "Oude Keern" project. Ondanks dat we alle fractie hebben geïnformeerd zien we niets terug in college plannen. Het is oorverdovend stil zowel vanuit het college alsook de partijen.

 

 

In het kader van het tripartite overleg (overleg tussen Eigen Haard en de Gemeente en de HVL) is afgelopen november een zogenaamd bestuurlijk overleg geweest. Hierbij aanwezig de Directeur van Eigen Haard, de wethouder van Landsmeer en een delegatie van de HVL.

 

Verschillende onderwerpen kwamen op tafel zoals:

  • De verloedering in Landsmeer. (Hoe er door huurders wordt omgegaan met de woning en de omgeving)
  • Problemen die ontstaan door de woningtoewijzing. Zoals het verstoren van het woongenot van zittende huurders door nieuwe huurders.
  • Verschillende onderwerpen uit de Prestatie afspraak.  Een ondertekend stuk door EH, de Gemeente en de HVL. Hierin zijn de activiteiten voor de komende jaren opgenomen.
  • De "Oude Keern".

Bij het onderwerp "Oude Keern" heeft de HVL haar ongenoegen uitgesproken over de gang van zaken bij dit onderwerp.

De HVL is op geen enkele wijze, inhoudelijk en de manier waarop, betrokken om tot een goed plan te komen. Overigens is het huidige plan de motivatie voor de verhuurders (EH en Rochdale) om niet verder gaan met de ontwikkeling voor dit gebied.

 

Na herhaalde opmerkingen onzerzijds is er twee keer uitgelegd door de verhuurders wat de redenen zijn. Deze argumentatie was ook voor de Rekenkamer commissie van de Gemeente om enorme vraagtekens bij de redenen te zetten. Ook aan de Gemeenteraad is hierom toen uitleg gegeven waarom het niet zou kunnen. Zowel bij de Gemeenteraad als ook de Rekenkamer commissie bleven de vraagtekens overeind.

 

Tijdens het eerder genoemde bestuurlijk overleg gaf de directeur van Eigen Haard aan nog wel eens met de HVL in overleg te willen gaan over dit onderwerp.

 

De HVL heeft direct aangegeven geen 3e keer uitleg te willen over de reden niet op die plek verder te willen gaan. Als er over manieren en mogelijkheden te praten valt willen we graag van de uitnodiging gebruik maken.

 

Deze toezegging werd gedaan.

 

Met een kleine delegatie van EH, Gemeente en de HVL gaat dit 14 december gebeuren.

 

De HVL heeft de tijd tussen deze twee overleggen gebruikt om een met een projectontwikkelaar van gedachten te wisselen. De ontwikkelaar ziet het wel kansen en mogelijkheden om van dit gebied iets mooi's te maken. Ze willen hierover ook graag met de verhuurders in overleg.

 

We zijn inmiddels in 2024 terecht gekomen:

 

Het onderwerp is thans verdichting.

 

EH heeft er voor gekozen de "Oude Keern" te koppelen aan ook andere plekken in Landsmeer.

 

EH heeft de afgelopen jaren gebruikt om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om meer woningen te bouwen. Bouw grond is schaars dus is de enige mogelijkheid om op bestaand eigendom van EH  te bouwen. Dit betekent feitelijk sloop/nieuwbouw.

Dit onderzoek begon groot en het aantal mogelijkheden werd steeds kleiner. Uiteindelijk bleven er 3 over.

Over deze mogelijke 3 plekken is de HVL 3 jaar geleden, onder geheimhouding geïnformeerd. Aan de HVL is over deze 3 mogelijke plekken advies gevraagd. We hebben géén advies gegeven omdat we van mening waren dat deze plannen niet onderbouwd waren, ook niet financieel.

 

Begin februari dit jaar heeft EH en de gemeente besloten de betreffende huurders van plekken, waar mogelijkheden voor verdichting zijn, te informeren. Dit gebeurde, helaas, op een onpersoonlijke manier.

 

Gevolg: Enorme onrust in Landsmeer.

 

Ander gevolg is dat de HVL, onderdeel als gesprekspartner (en niet meer, besluiten e.d. neemt EH) van EH, een beschuldigende vinger krijgt van deze bewoners.

 

We zouden er niet zijn voor de huurders.

 

We spreken deze beschuldiging met kracht tegen.

 

De redenen:

  • Het gaat over plannen. Niets daarin is concreet. Hierover werd een advies gevraagd. De HVL heeft géén advies gegeven.
  • Als deze informatie eerder naar buiten was gebracht, zou het 3 jaar eerder onrust hebben gegeven.Niets concreet.Ook de plekken waar EH geen verdere plannen mee heeft. O.i. is uitdragen dat het hele oude dorp plat gaat onzin.
  • Huurders/bewoners informeren over dit soort zaken is niet de taak van de HVL.

De HVL staat voor meer en passende woningen voor Landsmeerders. Zodat de broodnodige doorstroming op gang komt!

 

Wordt vervolgd.